CDPLUS - Chewy in Territory             

01. 64MI2JHJ                                                    (04:35)
02. 456 November 2006                                           (51:18)
03. EARTH                                                       (21:13)
04. VIDEOROM                                                    (01:34)
05. SMWDMCH4                                                    (10:17)
01-05.mp3                                                    (01:28:57)
Cover.jpg
folder.jpg

VIDEOROM.mp4

File2453 - File2741
001-289.txt


 5 Tracks in floom, average track length 17:47
   December 2013


¡½¡½¡½  ¾Ô°ê¬ü¤Ö¤k¡ã±ÙÂ_¶³ªÅ¡I¡I         ¡ã¸É¥R»¡©ú¡ã

¡· ±Ò°Ê®É¡A¥X²{¿ù»~°T®§

  ±Ò°Ê®É¥X²{Ãö©¡A¡uªì´Á¤Æ¥¢±Ñ¡vªº¿ù»~°T®§®É¡A½Ð¦A
  ¦w¸Ë¤@¦¸¹CÀ¸¤¤©ÒªþªºDirect X5,¥H¤U¬O¦A¦¸¦w¸Ëªº¤èªk¡G

  ½Ð¦b¥úºÐ¤ù¤ºªþªºXªº¸ê®Æ§¨¸Ì¡ªº¦a¤è«ö·Æ¹«¥ªÁä¨â¤U¡CµM«á½Ð¿ï¾Ü¡u­«·s¦w¸ËX¡v¡C@

¡· ¡uÁë³yªZ¾¹¡v®É¥X²{ªºªZ¾¹§ðÀ»¤O
@¡uÁë³yªZ¾¹¡v®É¡A©Òªí²{ªºªZ¾¹§ðÀ»¤O¬OªZ¾¹­ì¦³ªº¯à¤O­È¡C
@©M¡u¸Ë³Æ¡D­Ó¤H±¡³ø¡vª¬ºA¸Ì©Òªí¥Üªº§ðÀ»¤O¤W¤É­È¤£¦P¡C‚Ü‚·B

¡· ¡u«e¦C¤Hª«¡vªº­­¨î
  ¦b¹CÀ¸«á¥b¬q¥X³õªº¤Hª«¡u¤~Âáv©M¡u¤p³·¡v¡AµLªk¦C¤J¡u«e¦C¤Hª«¡v¡C

¡· ª`·NÄ_½cªº©Ò¦b¦a
   ¡uÄ_½c¡v¤£¥u¬O¦b¤s¸Ì¡N´ËªL¡A¦b®a¤¤¡N«°Âíµ¥µ¥¤]ÁôÂõۡA½Ð¥J²Ó´M§ä¡Co

¡· ¬ïµÛ¡u¹C¤kªºªA¸Ë¡v®Éªº­­¨î
   ¬ïµÛ¡u¹C¤kªºªA¸Ë¡v®É¡AµLªk§Ö³t²¾°Ê¡C

¡· ¾Ô°«®ÉÃö©óÁä½Lªº¾Þ§@

  ¡´¿ï¾Ü¤Hª«®É

    ¡E½bÀY¤W¤UÁä¡G°±¤î­ì¥»³]©w¤Hª«ªº¦æ°Ê¡C
 ¿ï¾Ü¨ä¥L¤Hª«¡C
    ¡E½bÀY¥ª¥kÁä¡GÂà°Ê«ü¥O¶ê½L¡C
 ¤£ºÞ«ö¥ª©Î¥k¡A¶ê½L³£¬O°f®É°w¤è¦VÂà°Ê¡C

    ¡E Áä   ¡G¨M©w«ü¥O¡C


  ¡´¿ï¾Ü¶µ¥Ø®É¡]§Þ¡N³N¡N¹D¨ã¡^

    ¡E½bÀY¤W¤UÁä¡G§ïÅܭ쥻³]©wªº¶µ¥Ø¡A©¹¤W©Î©¹¤U²¾°Ê¡C
    ¡E½bÀY¥ª¥k¼C¡G¡]¿ï¾Ü¹D¨ã®É¡^§ó´«­ì¥»©Ò¿ï¾Üªº¹D¨ã¡A©¹¥ª©Î©¹¥k²¾°Ê¡C
@@¡E Áä   ¡G¨M©w¤w¿ï¾Ü¶µ¥Ø¡C
    ¡EÁä   ¡G¨ú®ø¤w¿ï¾Ü¶µ¥Ø¡C

  ¡´¿ï¾Ü¥Ø¼Ð®É
    
    ¡E½bÀY¤W¤UÁä¡G¥Ø¼Ð©¹¤W©Î©¹¤U²¾°Ê¡C
    ¡E Áä   ¡G¨M©w¤w¿ï¾Ü¥Ø¼Ð¡C
    ¡EÁä   ¡G¨ú®ø¤w¿ï¾Ü¥Ø¼Ð¡C


 DOWNLOAD Ls#621